Spletni obrazec VzSGS-001
 
 
Spletni obrazec VzSGS-001 št.: IZS-SO-011624
VLOGA ZA VPIS V SEZNAM GOSPODARSKIH SUBJEKTOV, KI OPRAVLJAJO ARHITEKTURNO IN INŽENIRSKO DEJAVNOST

Naziv in naslov podjetja (gospodarske družbe / samostojnega podjetnika)
Podjetje (uradni naslov):
*
Skrajšan naziv podjetja:
Naslov:
Ulica:
*
 
Pošta:
*
Davčna številka:
*
Matična številka PRS (Poslovnega registra RS):
*
Elektronski naslov:
   
Vrsta podjetja:
*
   
 
  
   
Obveščanje
Želim, da me o vlogi obveščate:
  
  *
   
   
Obvezne priloge
V ustreznih poljih na desni strani izberite ustrezne priponke na vašem računalniku / napravi ali jih s tehniko potegni - spusti odložite na želeno mesto. Priloge naj bodo v PDF formatu, večje število prilog stisnite v ZIP datoteko.
1. Dokazilo, da lahko pravna oseba opravlja vsaj eno od dejavnosti, ki so s predpisom, ki ureja standardno klasifikacijo dejavnosti, opredeljene kot arhitekturno in tehnično projektiranje, tehnično preizkušanje in analiziranje (pravna oseba izpolnjevanje pogojev dokazuje z izpiskom iz sodnega registra oz. svojim statutom oz. družbeno pogodbo oz. zapisnikom skupščine, samostojni podjetnik pa s priglasitvenim listom):
2. Pogodba o zaposlitvi ali obrazec M-1 pooblaščenega inženirja ali nadzornega inženirja (Prijava podatkov o pokojninskem in invalidskem ter zdravstvenem zavarovanju, zavarovanju za starševsko varstvo in zavarovanju za primer brezposelnosti) ali *arhitekta
*v kolikor ima podjetje zaposlenega pooblaščenega arhitekta vas prosimo, da pošljete kopijo potrdila Zbornice za arhitekturo Slovenije:
3. Dokazilo o urejenem zavarovanju poklicne odgovornosti za škodo v skladu z določili ZAID, a zavarovalno vsoto 50,000.00 EUR, pri čemer mora biti na polici navedeno ime pooblaščenega oz. nadzornega inženirja ali pooblaščenega arhitekta, ki je zavarovan po tej polici ali pa mora polica vsebovati splošno klavzulo, da zavarovanje odgovornosti krije vse pooblaščene oz. nadzorne inženirje in/ali pooblaščene arhitekte v podjetju:
4. Dokazilo, da je na transakcijski račun IZS vplačana vpisnina in letna pristojbina po določbah pravilnika o plačevanju članarine in drugih prispevkov (cena vključuje DDV): letna pristojbina za vodenje evidence podjetij za tekoče leto 96,00 EUR vpisnina 133,00 EUR
(Transakcijski račun IZS: 03100-1000014228; v primeru, da nakazujete iz tujine, so podatki za nakazilo: SKB banka Ljubljana, SWIFT SKB ASI 2X 1255061, pri SKB d.d. Ajdovščina 4, 1000 Ljubljana):
Če želite ohraniti vnešene podatke za kasnejše izpolnjevanje uporabite gumb Shrani podatke. Na vaš elektronski naslov vam bomo posredovali povezavo, kjer boste lahko dostopali do delno izpolnjene vloge, zato je pred shranjevanjem potrebno vnesti elektronski naslov.
Z gumbom Oddaj vlogo pošljete vlogo v reševanje na IZS. Sistem bo preveril pravilnost izpolnjene vloge in jo posredoval v reševanje na IZS, na elektronski naslov boste prejeli potrdilo o oddani vlogi.
čas obdelave strežnika:1.835s